Mình là ai? Who is me?

minh-la-ai-who-is-me
#16

#16 là độ tuổi mình bắt đầu cuộc hành trình một mình, bước ra khỏi vùng an toàn và rời xa cánh tay của ba mẹ. Và chính vì vậy, nó hình thành một cá tính bên trong mình. Mình quyết định, làm mọi việc theo cái cách mình muốn và chấp nhận tất cả thất bại.

#16 was my age when I started my life by myself, stepped out of my safe zone and lived away from my parents. And therefore, it formed a personality within myself. I decide, do everything in the way I want and I accept all the failures.

minh-la-ai-who-is-me
#Văn học #Literality

#Văn là môn chuyên của mình suốt 4 năm học cấp hai và 2 năm cấp ba, tuy nhiên mình đã bỏ bạn í và đi theo con đường không mấy liên quan :p

#Literality was my main major during 4 years in secondary school and 2 years in high school, but I left it and followed a different way :p

minh-la-ai-who-is-me
#Blog

#Blog mới đầu là một bài trên lớp của mình và nó bằng tiếng Anh. Sau đó, mình quyết định giữ lại blog này và thay nó bằng tiếng Việt. Mình muốn ghi lại tất cả mọi thứ xung quanh mình, lưu lại những cảm xúc và chia sẻ những kinh nghiệm.

#Blog was my assignment in class and it was written in English. After that, I decided keep this blog anđ changed it to Vietnamese. I want to note everything happens around me, keep all my feelings and share my experience. 

Cảm ơn các bạn~

Thank you~